Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bio-Välitys Oy
Y-tunnus: 0702713-4

Osoite: Luontotie 13, 91980 Lumijoki

Puh. 08-387629

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Merja Kykkänen, puh. 050-4365514, merja.kykkanen@biovalitys.fi, info@biovalitys.fi

3. Rekisterin nimi

Bio-Välitys Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

– perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollisesti IP-osoite

– asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot:

o henkilötiedot tilattujen tuotteiden toimittamista varten, tilatut tuotteet sekä tilauksen euromäärä

o tuotteiden maksamiseen liittyvät tiedot maksutavasta riippuen

o asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, markkinointi

o verkkokauppaan kirjautuneilta (tunnistettava asiakas) sivuston käyttöön liittyviä tietoja, kuten ostohistoria, selailuhistoria. Em. mainittuja tietoja voidaan myös yhdistää muiden käyttäjätietojen kanssa

o verkkokaupasta tilauksen tehneille lähetetään tilauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistus ja sekä mahdollisesti tilauksen tilaan liittyviä sähköposti-ilmoituksia

6. Rekisteriin tallennettavien tietojen säilytysaika ja -paikka

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin käsittelyperusteen kannalta on tarpeen.  Asiakashallinta- ja markkinointijärjestelmässämme asiakastietojasi säilytetään oletusarvoisesti viiden (5) vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi ollut aktiivinen. Aktiivisuutta osoittaa ostotapahtuma ekoavain.fi verkkokaupasta, verkkokaupan selaaminen, uutiskirjeen avaaminen.

Verkkokauppaan kirjautuneen tietoja säilytetään niin pitkään, kuin käyttäjätili on aktiivinen.

Vieraillessasi verkkosivuillamme, kävijätietojasi säilytetään analyysi- ja raportointitarkoituksiin.

Jos tilaat uutiskirjeemme, yhteystietojasi säilytetään niin kauan kuin haluat ottaa vastaan uutiskirjeen.

Henkilötietojasi voidaan säilyttää useissa eri paikoissa eri tarkoituksiin ja eri perusteella. Näin ollen henkilötiedot, jotka on poistettu jostakin järjestelmästämme, voivat olla edelleen tallennettuna johonkin toiseen järjestelmään, jossa niitä säilytetään toiseen tarkoitukseen tai jollakin toisella perusteella.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt eli tiedot kerätään asiakkaalta itseltään.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan sallimissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita tai muita palvelun tarjoajia (esim. maksuliikennepalvelu, rahtipalvelut), jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimusteitse, palveluntarjoajan huolehtimisvelvollisuus. Henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se on tarpeen tilauksen toimittamiseksi asiakkaalle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Bio-Välitys Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai alihankkijalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö Bio-Välitys Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheellinen tieto, täydentää tietojasi tai pyytää poistamaan tietosi.